Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Návrh na podpis a ratifikáciu Dodatkového protokolu k Trestnoprávnemu dohovoru o korupcii Slovenskou republikou

Číslo materiálu: 18692/2004-8202
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 21. októbra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28. októbra 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje: Eduard Kukan, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Podnet: V súlade s plánom práce vlády SR na rok 2004

Obsah
(9 kB) Obal (23 kB)
(17 kB) Návrh uznesenia vlády SR (43 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (28 kB)
(53 kB) Text Dodatkového protokolu (slov.) (119 kB)
(22 kB) Text Dodatkového protokolu (angl.) (20 kB)
(121 kB) Text Dôvodovej správy (115 kB)
(7 kB) Návrh uznesenia NR SR (36 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (22 kB)