Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Návrh zákona o vykone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 12 641/04-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 3. novembra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 24. novembra 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004

Obsah
(8 kB) Obal (23 kB)
(210 kB) Návrh uznesenia vlády SR (44 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (25 kB)
(254 kB) Návrh zákona (139 kB)
(277 kB) Dôvodová správa (133 kB)
(9 kB) Návrh komuniké (24 kB)
Návrhy vykonávacích predpisov
(162 kB) Nariadenie vlády SR o výške pracovnej odmeny a o podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným (106 kB)
(229 kB) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby (131 kB)