Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 9206/2004–53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 18. novembra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 08. decembra 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR

Obsah
(20 kB) Obal (36 kB)
(186 kB) Návrh uznesenia vlády SR (43 kB)
(12 kB) Predkladacia správa (29 kB)
(158 kB) Návrh zákona (96 kB)
(122 kB) Dôvodová správa (133 kB)
(9 kB) Návrh komuniké (22 kB)