Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Návrh zákona o výkone trestu odňatia slobody

Číslo materiálu: 12 642/04-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 20. decembra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 17. januára 2005
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Podľa Plánu legislatívnych Úloh vlády SR na rok 2004

Obsah
(8 kB) Obal (38 kB)
(208 kB) Návrh uznesenia (46 kB)
(13 kB) Predkladacia správa (27 kB)
(330 kB) Návrh zákona (213 kB)
(154 kB) Dôvodová správa (162 kB)
(8 kB) Návrh komuniké (26 kB)
Návrhy vykonávacích predpisov
(162 kB) Nariadenie vlády SR o výške pracovnej odmeny a o podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným (106 kB)
(475 kB) Návrh vyhlášky MS SR, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody (250 kB)
(138 kB) Návrh vyhlášky MS SR o rozúčtovaní čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených, o rozdelení dôchodku odsúdených, o určení výšky zvýšených trov výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a o osobitných podmienkach financovania a vykonávania činností zameraných na zamestnávanie obvinených a odsúdených (94 kB)