Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Návrh na zhodnotenie systému pripomienkového konania a návrhy na jeho zlepšenie

Číslo materiálu: 23522/2004/10
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 22. decembra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 14. januára 2005
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR

Obsah
(7 kB) Obal (24 kB)
(205 kB) Návrh uznesenia (59 kB)
(7 kB) Predkladacia správa (26 kB)
(123 kB) Materiál (105 kB)
(10 kB) Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť (38 kB)