Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 9206/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 8. februára 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28. februára 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Pripomienky: e-mail, tel: 02/593 53 461, fax: 02/593 53 606


Obsah

(21 kB) Obal (36 kB)
(186 kB) Návrh uznesenia vlády (43 kB)
(17 kB) Predkladacia sprava (31 kB)
(237 kB) Návrh zákona (138 kB)
(156 kB) Dôvodová správa (143 kB)
(9 kB) Návrh komuniké (22 kB)