Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na uzavretie Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Požskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na podpis 19. júna 1980 a k Prvému a Druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev

Číslo materiálu: 16581/2003-MU
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 10. marca 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 17. marca 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje: Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Podnet: Plnenie Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k EÚ
Pripomienky: e-mail, tel: 02/593 53 366, fax: 02/ 59353 605


Obsah

(12 kB) Obal (39kB)
(25 kB) Návrh uznesenia vlády (47 kB)
(38 kB) Predkladacia sprava (113 kB)
(84 kB) Text Dohovoru o pristúpení (71 kB)
(306 kB) Príloha č. 1 (101 kB)
(68 kB) Príloha č. 2 (71 kB)
(85 kB) Príloha č. 3 (64 kB)
(36 kB) Príloha č. 4 (52 kB)
(9 kB) Návrh uznesenia NR SR (37 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (25 kB)