Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Správa o možnostiach prípadnej novelizácie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Číslo materiálu: 5175/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 21. marca 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 31. marca 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Programového vyhlásenia vlády SR
Pripomienky: e-mail, tel: 02/593 53 413/412, fax: 02/ 59353 606


Obsah

(19 kB) Obal (36 kB)
(195 kB) Návrh uznesenia vlády (40 kB)
(8 kB) Predkladacia sprava (22 kB)
(66 kB) Správa (83 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (21 kB)