Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 8227/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 27. apríla 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 16. mája 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/559353 142, fax: 02/ 59353 606


Obsah

(19 kB) Obal (23 kB)
(8 kB) Predkladacia sprava (25 kB)
(45 kB) Návrh vyhlášky (35 kB)
(76 kB) Odôvodnenie (56 kB)