Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy

Číslo materiálu: 20626/2004-20
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 1. júna 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 21. júna 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 451 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. O trestnom konaní súdnom (trestný poriadok), § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok a § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripomienky: e-mail, tel: 02/59353 113, fax: 02/ 59353 602


Obsah

(20 kB) Obal (23 kB)
(15 kB) Predkladacia sprava (29 kB)
(2366 kB) Návrh vyhlášky (618 kB)
(561 kB) Odôvodnenie (273 kB)