Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o výkone väzby

Číslo materiálu: 11645/2005-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 24. júna 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 6. júla 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 145, fax: 02/ 59353 609

Obsah

(10 kB) Obal (22 kB)
(210 kB) Návrh uznesenia vlády SR (44 kB)
(16 kB) Predkladacia sprava (29 kB)
(357 kB) Návrh zákona (146 kB)
(426 kB) Dôvodová správa (156 kB)
(10 kB) Návrh komuniké (24 kB)

Návrhy vykonávacích predpisov

(169 kB) Nariadenie vlády o výške pracovnej odmeny (124 kB)
(230 kB) Vyhláška MS SR o Poriadku výkonu väzby (139 kB)
(150 kB) Vyhláška MS SR o financovaní obvinených a odsúdených (106 kB)