Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 12426/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 12. júla 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 29. júla 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(19 kB) Obal (36 kB)
(197 kB) Návrh uznesenia vlády SR (46 kB)
(12 kB) Predkladacia sprava (26 kB)
(52 kB) Návrh zákona (56 kB)
(67 kB) Dôvodová správa (60 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (23 kB)