Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na zrušenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 461 z 19.mája 2004 k návrhu opatrení na zdokonalenie správneho súdnictva

Číslo materiálu: 4818/2005–53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 15. júla 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 4. augusta 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(21 kB) Obal (36 kB)
(194 kB) Návrh uznesenia vlády SR (42 kB)
(12 kB) Predkladacia sprava (25 kB)
(12 kB) Návrh na zrušenie úloh (35 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (22 kB)