Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch

Číslo materiálu: 12844/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 27. júla 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 13. augusta 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(19 kB) Obal (91 kB)
(9 kB) Predkladacia sprava (51 kB)
(34 kB) Návrh vyhlášky (107 kB)
(38 kB) Odôvodnenie (110 kB)