Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 5583/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 10. augusta 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 16. augusta 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 199, fax: 02/ 59353 601

Obsah

(8 kB) Obal (39 kB)
(12 kB) Predkladacia sprava (31 kB)
(200 kB) Návrh uznesenia vlády SR (47 kB)
(57 kB) Návrh zákona (56 kB)
(29 kB) Dôvodová správa (56 kB)
(277 kB) Tabuľka zhody (123 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (23 kB)