Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi

Číslo materiálu: 15223/2005-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 26. augusta 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 21. septembra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 389, fax: 02/ 59353 609

Obsah

(12 kB) Obal (38 kB)
(211 kB) Návrh uznesenia vlády SR (45 kB)
(10 kB) Predkladacia sprava (25 kB)
(61 kB) Návrh zákona (62 kB)
(49 kB) Dôvodová správa (64 kB)
(108 kB) Tabužka zhody (157 kB)
(11 kB) Návrh komuniké (25 kB)
(45 kB) Smernica Rady 2004/80/ES (90 kB)