Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.

Číslo materiálu: 14708/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 12. októbra 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28. októbra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: § 26 písm. a) až c) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(20 kB) Obal (43 kB)
(8 kB) Predkladacia sprava (24 kB)
(222 kB) Návrh vyhlášky (203 kB)
(28 kB) Odôvodnenie návrhu vyhlášky (56 kB)