Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 18337/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 31. októbra 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 7. novembra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(15 kB) Obal (44 kB)
(192 kB) Návrh uznesenia vlády SR (50 kB)
(11 kB) Predkladacia sprava (29 kB)
(48 kB) Návrh zákona (66 kB)
(31 kB) Dôvodová správa (59 kB)
(68 kB) Návrh komuniké (25 kB)