Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia platobnej neschopnosti a predlženia

Číslo materiálu: 16942/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 31. októbra 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18. novembra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: § 3 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(15 kB) Obal (44 kB)
(11 kB) Predkladacia sprava (29 kB)
(48 kB) Návrh vyhlášky (66 kB)
(31 kB) Odôvodnenie (59 kB)