Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Číslo materiálu: 16941/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 31. októbra 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18. novembra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: § 204 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 38 písm. a) zákona č. 8/2005 Z. z o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(15 kB) Obal (44 kB)
(11 kB) Predkladacia sprava (29 kB)
(48 kB) Návrh vyhlášky (66 kB)
(31 kB) Odôvodnenie (59 kB)
(86 kB) Príloha č. 1 (zoznam majetku) (79 kB)
(86 kB) Príloha č. 1 (zoznam majetku - prílohy) (79 kB)
(86 kB) Príloha č. 2 (zoznam záväzkov) (79 kB)
(86 kB) Príloha č. 3 (zmluvný prehľad) (79 kB)
(86 kB) Príloha č. 4 (prihláška pohľadávky) (79 kB)
(86 kB) Príloha č. 4 (voľná strana) (79 kB)
(86 kB) Príloha č. 4 (súhrnný prehľad) (79 kB)
(86 kB) Príloha č. 5 (79 kB)
(86 kB) Príloha č. 6 (kompenzačná pohľadávka) (79 kB)
(86 kB) Príloha č. 6 (súpis majetku podstát) (79 kB)