Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z.

Číslo materiálu: 16939/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 31. októbra 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18. novembra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(15 kB) Obal (44 kB)
(192 kB) Návrh uznesenia vlády SR (50 kB)
(11 kB) Predkladacia sprava (29 kB)
(48 kB) Návrh nariadenia vlády SR (66 kB)
(31 kB) Dôvodová správa (59 kB)
(68 kB) Návrh komuniké (25 kB)