Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z.

Číslo materiálu: 14709/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 11. novembra 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25. novembra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov .
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(20 kB) Obal (44 kB)
(7 kB) Predkladacia sprava (25 kB)
(65 kB) Návrh vyhlášky (66 kB)
(26 kB) Odôvodnenie návrhu vyhlášky (55 kB)