Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na uzavretie Právneho nástroja o extradícii medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými podľa článku 3 odsek 2 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o extradícii podpísanej 25. júna 2003

Číslo materiálu: 15428/2004-8303
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 11. novembra 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 22. novembra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR a
Eduard Kukan, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: email, tel: 02/ 59353 592, fax: 02/ 59353 604

Obsah

(13 kB) Obal (46 kB)
(199 kB) Návrh uznesenia vlády SR (48 kB)
(35 kB) Predkladacia sprava (58 kB)
(146 kB) Slovenský text Právneho nástroja (91 kB)
(40 kB) Anglický text Právneho nástroja (50 kB)
(8 kB) Návrh uznesenia NR SR (40 kB)
(8 kB) Návrh komuniké (27 kB)