Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 19072/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 18. novembra 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28. novembra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: email, tel: 02/ 59 353 496, fax: 02/ 59 353 606

Obsah

(12 kB) Obal (46 kB)
(199 kB) Návrh uznesenia vlády SR (58 kB)
(33 kB) Predkladacia sprava (44 kB)
(112 kB) Návrh zákona (90 kB)
(185 kB) Dôvodová správa (47 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (26 kB)