Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania

Číslo materiálu: 16396/2005-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 30. novembra 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 12. decembra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 555 ods. 3 zákona č. 301/2005 Z.z. (Trestný poriadok) .
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 279, fax: 02/ 59353 609

Obsah

(11 kB) Obal (29 kB)
(14 kB) Predkladacia sprava (27 kB)
(56 kB) Návrh vyhlášky (32 kB)
(25 kB) Odôvodnenie návrhu vyhlášky (57 kB)