Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaného Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, a k Protokolu k tomuto Dohovoru

Číslo materiálu: 19325/2005-8303
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 5. decembra 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 15. decembra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje: Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Podnet: Iniciatívny návrh .
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 591, fax: 02/ 59353 604

Obsah

(15 kB) Obal (46 kB)
(206 kB) Návrh uznesenia vlády SR (63 kB)
(29 kB) Predkladacia sprava (40 kB)
(238 kB) Text Dohovoru (208 kB)
(97 kB) Text Dohovoru (angl.) (156 kB)
(75 kB) Text Protokolu k Dohovoru (125 kB)
(34 kB) Text Protokolu k Dohovoru (angl.) (67 kB)
(20 kB) Návrh uznesenia NR SR (61 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (26 kB)