Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 17928/2005-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 20. januára 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 6. februára 2006
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR a
Dobroslav Trnka, generálny prokurátor SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 231, fax: 02/ 59353 605

Obsah

(9 kB) Obal (40 kB)
(204 kB) Návrh uznesenia vlády SR (53 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (204 kB)
(79 kB) Návrh zákona (89 kB)
(48 kB) Dôvodová správa (78 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (24 kB)