Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z. a vyhlášky č. 649/2005 Z. z.

Číslo materiálu: 3447/2006-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 21. februára 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 14. marca 2006
Predkladatelia: Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 173, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(19 kB) Obal (43 kB)
(7 kB) Predkladacia správa (25 kB)
(11 kB) Návrh vyhlášky (43 kB)
(23 kB) Odôvodnenie (48 kB)
(13 kB) Doložka zlučiteľnosti (45 kB)