Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. decembra 2004 č. 16975/2004-53, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov

Číslo materiálu: 13950/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 21. februára 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 14. marca 2006
Predkladatelia: Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 173, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(20 kB) Obal (43 kB)
(7 kB) Predkladacia správa (25 kB)
(13 kB) Návrh vyhlášky (46 kB)
(23 kB) Odôvodnenie (47 kB)
(13 kB) Doložka zlučiteľnosti (45 kB)