Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2005

Číslo materiálu: 4236/2006-A
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 14. marca 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 21. marca 2006
Predkladatelia: Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2005 z 13. apríla 2005
Pripomienky: e-mail

Obsah

(15 kB) Obal (45 kB)
(238 kB) Návrh uznesenia vlády SR (64 kB)
(10 kB) Predkladacia správa (29 kB)
(246 kB) Správa (234 kB)
(197 kB) Príloha č.1 (247 kB)
(91 kB) Príloha č.2 (133 kB)
(116 kB) Príloha č.3 (94 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (26 kB)