Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy

Číslo materiálu: 2315/2006-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 6. apríla 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28. apríla 2006
Predkladatelia: Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 461, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(19 kB) Obal (44 kB)
(10 kB) Predkladacia správa (29 kB)
(957 kB) Návrh vyhlášky (595 kB)
(169 kB) Odôvodnenie (249 kB)