Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Číslo materiálu: 3967/2006-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 6. apríla 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27. apríla 2006
Predkladatelia: Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 455, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(11 kB) Obal (44 kB)
(17 kB) Predkladacia správa (28 kB)
(32 kB) Návrh vyhlášky (43 kB)
(30 kB) Odôvodnenie (59 kB)