Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov, na základe splnomocňujúceho ustanovenia v § 199 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Číslo materiálu: 1435/2006-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 24. apríla 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 12. mája 2006
Predkladatelia: Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 199 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 496, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(19 kB) Obal (44 kB)
(9 kB) Predkladacia správa (29 kB)
(39 kB) Návrh vyhlášky (57 kB)
(36 kB) Odôvodnenie (69 kB)