Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch

Číslo materiálu: 7902/2006-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 9.. mája 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25. mája 2006
Predkladatelia: Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 496, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(18 kB) Obal (29 kB)
(13 kB) Predkladacia správa (44 kB)
(37 kB) Návrh vyhlášky (51 kB)
(45 kB) Odôvodnenie (78 kB)