Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.

Číslo materiálu: 11954/2006-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 11. augusta 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 1. septembra 2006
Predkladatelia: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: § 26 písm. a) až c) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 552, fax: 02/ 59353 606

Obsah

textový dokument (20 kB) Obal (29 kB)
textový dokument (8 kB) Predkladacia správa (20 kB)
textový dokument (1 191 kB) Návrh zákona (555 kB)
textový dokument (29 kB) Odôvodnenie (43 kB)