Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Číslo materiálu: 17585/2006-110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 29. novembra 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 21. decembra 2006
Predkladatelia: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(21 kB) Obal (27 kB)
(187 kB) Návrh uznesenia vlády SR (35 kB)
(22 kB) Predkladacia správa (40 kB)
(61 kB) Návrh zákona (57 kB)
(151 kB) Dôvodová správa (231 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (18 kB)