Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky 417/2006 Z. z.

Číslo materiálu: 1832/2007-130
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 13. februára 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 5. marca 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(19 kB) Obal (27 kB)
(7 kB) Predkladacia sprava (17 kB)
(14 kB) Návrh vyhlášky (27 kB)
(14 kB) Odôvodnenie (38 kB)