Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 2630/2007-130
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 19. februára 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27. februára 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(21 kB) Obal (31 kB)
(189 kB) Návrh uznesenia vlády SR (47 kB)
(11 kB) Predkladacia sprava (28 kB)
(10 kB) Návrh zákona (35 kB)
(44 kB) Dôvodová správa (59 kB)
(96 kB) Tabuľka zhody (74 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (18 kB)