Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka

Číslo materiálu: 2587/2007-110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 14. marca 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 3. apríla 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail fax: 02/ 59353 606

Obsah

(18 kB) Obal (27 kB)
(186 kB) Návrh uznesenia vlády SR (32 kB)
(17 kB) Predkladacia správa (43 kB)
(40 kB) Návrh zákona (51 kB)
(80 kB) Dôvodová správa (135 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (19 kB)