Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Číslo materiálu: 20097/06-110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 28. marca 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 5. apríla 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail fax: 02/ 59353 606

Obsah

(18 kB) Obal (27 kB)
(186 kB) Predkladacia správa (32 kB)
(17 kB) Návrh vyhlášky (43 kB)
(80 kB) Odôvodnenie (135 kB)
(18 kB) Doložka zlučiteľnosti (45 kB)