Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Číslo materiálu: 2587/2007-110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 18. mája 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 7. júna 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59 353 606

Obsah

(22 kB) Obal (89 kB)
(34 kB) Predkladacia správa (161 kB)
(284 kB) Dôvodová správa (313 kB)
(148 kB) Návrh zákona (159 kB)
(8 kB) Návrh komuniké (55 kB)