Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov.

Číslo materiálu: 7395/2007-110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 30. mája 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 7. júna 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a § 374a ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59 353 606

Obsah

(23 kB) Obal (89 kB)
(13 kB) Predkladacia správa (54 kB)
(47 kB) Dôvodová správa (96 kB)
(13 kB) Návrh vyhlášky (88 kB)