Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra.

Číslo materiálu: 7345/2007-130
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 30. mája 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 7. júna 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 14 ods. 4 písm. a) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59 353 606

Obsah

(24 kB) Obal (87 kB)
(12 kB) Predkladacia správa (54 kB)
(82 kB) Dôvodová správa (154 kB)
(60 kB) Návrh vyhlášky (97 kB)