Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 671/2007-130
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 27. júna 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 17. júla 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky ma roky 2007
Pripomienky: e-mail, , fax: 02/ 59 353 602

Obsah

(25 kB) Obal (10, kB)
(11 kB) Predkladacia správa (63 kB)
(181 kB) Návrh uznesenia vlády SR (111 kB)
(79 kB) Návrh zákona (118 kB)
(362 kB) Dôvodová správa (318 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (53 kB)
(30 kB) Príloha (98 kB)