Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 8066/2007-110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 24. júla 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 13. august 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
Pripomienky: e-mail, , fax: 02/ 59 353 602

Obsah

(31 kB) Obal (22 kB)
(199 kB) Návrh uznesenia vlády SR (46 kB)
(13 kB) Predkladacia správa (28 kB)
(141 kB) Návrh zákona (142 kB)
(327 kB) Dôvodová správa (289 kB)
(416 kB) Tabuľka zhody k 32005L0056 (274 kB)
(172 kB) Tabuľka zhody k 32006L0046 (106 kB)
(151 kB) Tabuľka zhody k 32006L0068 (105 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (18 kB)