Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády SR č. 72 z 25. januára 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. februára 2006 a uznesenia vlády SR č. 208 z 1. marca 2006 a návrh na odsúhlasenie zámeny nehnuteľného majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v súlade s bodom A. 3. uznesenia vlády SR č. 86 z 31. januára 2007 pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici, štátnu rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Číslo materiálu: 2994/2007-42
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 17. augusta 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 23. augusta 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 195
adresa:    Ministerstvo spravodlivosti SR
               Odbor rezortných stratégií, rozpočtu a správy
               Župné nám. č. 13
               813 11 Bratislava 1

Obsah

(29 kB) Obal (87 kB)
(30 kB) Predkladacia správa (51 kB)
(213 kB) Návrh uznesenia vlády SR (127 kB)
(61 kB) Návrh (97 kB)
(11 kB) Návrh komuniké (49 kB)