Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. decembra 2004 č. 16975/2004-53, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov

Číslo materiálu: 8650/2007-110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 23. augusta 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 13. septembra 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 85 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 496, fax: 02/ 59 353 606
adresa:    Ministerstvo spravodlivosti SR
               odbor legislatívy obchodného a občanského práva
               Župné nám. č. 13
               813 11 Bratislava 1

Obsah

(25 kB) Obal (100 kB)
(9 kB) Predkladacia správa (56 kB)
(14 kB) Návrh výnosu (106 kB)
(4 kB) Odôvodnenie (53 kB)