Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 4334/2007-110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 27. augusta 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 14. septembra 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 932 z 8. novembra 2006
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 391, fax: 02/ 59 353 606
adresa:    Ministerstvo spravodlivosti SR
               odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
               Župné nám. č. 13
               813 11 Bratislava 1

Obsah

(24 kB) Obal (94 kB)
(175 kB) Návrh uznesenia vlády SR (96 kB)
(33 kB) Predkladacia správa (90 kB)
(82 kB) Návrh zákona (95 kB)
(17 kB) Dôvodová správa (119 kB)
(16 kB) Dôvodová správa (Osobitná časť) (85 kB)
(14 kB) Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie (125 kB)
(12 kB) Doložka zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie (90 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (56 kB)