Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z. a zákona č. 692/2006 Z.z.

Číslo materiálu: 5572/2007-120
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 7. septembra 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 26. septembra 2007 - vrátane (bežný postup)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 145, 02/ 59 353 450, fax: 02/ 59 353 609
adresa:    Ministerstvo spravodlivosti SR
               odbor legislatívy trestného práva
               Župné nám. č. 13
               813 11 Bratislava 1

Obsah

(13 kB) Obal (86 kB)
(190 kB) Návrh uznesenia (93 kB)
(12 kB) Predkladacia správa (56 kB)
(437 kB) Návrh zákona (175 kB)
(493 kB) Dôvodová správa (301 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (45 kB)