Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 10322/2007-120
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 18. septembra 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 3. októbra 2007 - bežný postup
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 191, fax: 02/ 59 353 609
adresa:    Ministerstvo spravodlivosti SR
               odbor legislatívy trestného práva
               Župné nám. č. 13
               813 11 Bratislava 1

Obsah

(15 kB) Obal (102 kB)
(190 kB) Návrh uznesenia (110 kB)
(15 kB) Predkladacia správa (59 kB)
(200 kB) Návrh zákona (152 kB)
(148 kB) Dôvodová správa (173 kB)
(5 kB) Komuniké (52 kB)